ผู้แทน มจร ต้อนรับนิสิตจากสถาบันสมทบศรีลังกา (SIBA) ผู้เข้ารับปริญญาของ มจร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ 22 ให้การต้อนรับ คณะนิสิตจาก สถาบันวิชาการพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) สถาบันสมทบของ มจร ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

59051221รับศรีลังกา 59051222รับศรีลังกา

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์