เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖
เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

กำหนดการ
๔ ม.ค. – ๑๙ ก.พ. ๖๖ เปิดรับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กดลิ้งค์สมัครได้ที่ https://thaiodc.com/register/
๑๙ ก.พ. ๖๖ ปิดรับสมัคร เวลา ๑๗.๐๐ น.
๒๑ ก.พ. ๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๔ ก.พ. ๖๖ สอบข้อเขียน
๒๕ ก.พ. ๖๖ สอบสัมภาษณ์
๒๗ ก.พ. ๖๖ ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๖ มี.ค. ๖๖ ลงทะเบียน/อบรม
๖ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุดการอบรม
(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ
๑) เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒) จบนักธรรมชั้นเอก
๓) เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ ระดับใช้การได้
๕) ระบุสถานที่ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ
๖) ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องธรรมวินัยและกฎหมาย
๗) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

สอบถาม โทร. โทรศัพท์ 091 486 9697, 087 914 8198, 098 225 4454, 081 374 2438, 085 246 4126
ติดต่อ Email : odb@mcu.ac.th
หมายเหตุ: ระบบรับสมัครออนไลน์เปิดให้กรอกได้วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ตัวอย่างเอกสารแนบในการสมัครออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *