รองฯ กต. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วพท. กวส. ถวายสักการะพระโสภณวชิราภรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์, ดร.

อัคคมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายสักการะ ในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศก ๒๕๖๖ และในอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ที่เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ ประกอบด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน นักวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์วิทยาลัยพระพระธรรมทูตทั้ง ๒ รูป คือ มหาทองเก็บ ญาณพโล พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาอธิษฐานจิตประสิทธิ์ประสาทพรให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประสพสุขสวัสดีสรรพสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๖

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จาก มจร ท่านเจ้าคุณอาจารย์ เป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พระเดชพระคุณยังมีอุปการคุณต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ได้เมตตาส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสลูกศิษย์ทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้และทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพระเดชพระคุณเมตตาส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทั้งหลายไปปฏิบัติศาสนกิจที่อังกฤษ อเมริกา อิตาลี จีน ฮ่องกง เมียนมาร์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินโดนีเซีย อินเดีย ไต้หวัน พระคุณและความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระโสภณวชิราภรณ์นี้ คณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ต่างตระหนักและจารึกอยู่ในใจเสมอ ขอถวายสักการะและกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ ครับฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *