ลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

ลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับการถวายสักการะ จากกลุ่มพระสงฆ์ลูกศิษย์ ชาวไทใหญ่ นำโดย พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ปรารภอภิลักขิตสมัยมงคลดีถีปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ อาจารย์ได้น้อมนำธรรมคำสอนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เรื่อง “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มาปรารภให้ลูกศิษย์สดับรับฟัง เพื่อเป็นพลังในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกับอธิษฐานจิตอำนวยพรให้ลูกศิษย์ทุกท่าน ประสพสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลในพระธรรมวินัยสืบไป ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *