มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์ บิดาผู้บังเกิดเกล้าของ ดร.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่เดินทางมาและร่วมบำเพ็ญบุญพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์ ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต คือ ดร.พระมหาทองเก็บ ญาณพโล ดร.พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช ดร.พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ คือ ดร.พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน นายสาคร ธระที นายสรวรรษ ปรักกโมดม นายศิโรดม วชิรวราภรณ์ และนายลิขิต บุญละคร

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขอถวายกำลังใจ ดร.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ และญาติพี่น้อง ที่วิปโยคจากบุรพการีบิดาผู้บังเกิดเกล้า และด้วยอานุภาพแห่งพระไตรรัตนาธิคุณ กุศลทักษิณานุปทานกิจ ที่ครอบครัวญาติมิตรและพระสงฆ์ทั้งนั้น ได้บำเพ็ญอุทิศ จงอำนวยอิฐวิบุลมนุญผลกุศลวิปากสมบัติให้ ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์ เสวยสุขในสุคติสัมปรายภพ บันเทิงปราโมทย์ในเทวสมาคมอุดมสุขนิรันดร์เทอญฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *