ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั่งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าประชุมในการนี้ด้วย

กองวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยพระธรรมทูต เสนอวาระแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย เรื่องการเปิดรับสมัครโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เรื่องสถิติการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตสถาบันสมทบ มจร เรื่องการจัดโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เรื่องสถาบันสมทบวิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์ และคณะสงฆ์เขมรเวียดนามบริจาคกัปปิยกัณฑ์เข้ากองทุน มจร ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : MCU TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *