มจร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น และประชุมกลุ่ม กับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันที่  ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร มอบหมายให้ พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. ผู้รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร, ป.ธ.๙ ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน, ดร. นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำ Focus Group ภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพัชราวดี ๑-๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การนี้ มีพิธีเปิดการประชุมโดย นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุม จากนั้น ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายชี้แจงรายละเอียดโครงการและบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไซเบอร์ (Cyber Social WorK) ในชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)”

การนี้ มีพระญาณวชิรวงศ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำ Focus Group

ในภาคบ่าย ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การนี้ พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. และพระมหาวิเชียร สุธีโร ได้แสดงความคิดเห็น โดยกล่าวถึงภารกิจและหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต งานสังคมสงเคราะห์สำหรับพระธรรมทูต จำนวนพระธรรมทูตและวัดไทยในต่างประเทศ หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ และบทบาทของพระธรรมทูตต่องานสังคมสงเคราะห์ในต่างประเทศ จากนั้น พระญาณวชิรวงศ์ ได้แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตและวัดในต่างประเทศต่อการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ โดยอธิบายให้เห็นว่าพระธรรมทูตได้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเป็นประจำอยู่แล้ว ตามกรอบศาสนกิจ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านศาสนศึกษา ๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ ๔) ด้านการเผยแผ่ ๕) ด้านสาธารณูปการ และ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยพระธรรมทูตและวัดไทยในต่างประเทศได้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคม เช่น การให้ที่พักพิงชั่วคราว การให้อาหาร การเป็นที่พึ่งทางใจ การให้กำลังใจ และการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทน ในขณะที่ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศของฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) และสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) โดยมี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ช่วยสนับสนุนในด้านวิชาการ และเห็นด้วยกับการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานสังคมสงเคราะห์ในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

จากนั้น ได้มีกิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นใน ๔ เรื่อง ได้แก่

๑) รูปแบบและกระบวนการในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒) ผลกระทบและปัญหาอุปสรรคของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ๓) การนำเทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อการจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย และ ๔) ข้อเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. พระมหาวิเชียร สุธีโร และพระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน,ดร. ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *