รองอธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ น้อมถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าน้อมถวายสักการะ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.พระครูใบฎีกา แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ได้แก่ ดร.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ ดร.พระมหาทองเก็บ ญาณพโล ดร.พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้กราบถวายรายงานต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ถึงการพัฒนา “หลักสูตรวุฒิบัตร อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และหลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต” ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ยังได้กราบถวายรายงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ โครงการสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และโครงการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานเพื่อการพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประสิทธิภาพ พร้อมกับเมตตาประสิทธิ์ประสาทพรชัยมงคลให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประสพสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสืบไป ขอประทานอนุญาต กราบขอบพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ด้วยเศียรเกล้า

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *