ฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และสำนักทะเบียนและวัดผล มจร เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา มารดาผู้บังเกิดเกล้าของ พระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ ณ วัดดงเค็ง บ้านดงเค็ง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตกองวิเทศสัมพันธ์และสำนักทะเบียนและวัดผล ที่เดินทางมาและร่วมบำเพ็ญบุญพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ไกร ทำนา ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหาโยธิน โชติธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระธนพล วรสีหพโล เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต คือ ดร.พระมหาทองเก็บ ญาณพโล ดร.พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช ดร.พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท ดร.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ คือ ดร.พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน นายสาคร ธระที นายสรวรรษ ปรักกโมดม นายศิโรดม วชิรวราภรณ์ และนายลิขิต บุญละคร

Venerable Piyaratana อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ ดร.พระมหาภราดร ภูริสฺสโร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และนายธานินทร์ เมียส เจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ด้วย ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสำนักทะเบียนและวัดผล ขอถวายกำลังใจ พระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต และญาติพี่น้อง ที่วิปโยคจากบุรพการีมารดาผู้บังเกิดเกล้า และด้วยอานุภาพแห่งพระไตรรัตนาธิคุณ กุศลทักษิณานุปทานกิจ ที่ครอบครัวญาติมิตรและพระสงฆ์ทั้งนั้น ได้บำเพ็ญอุทิศ จงอำนวยอิฐวิบุลมนุญผลกุศลวิปากสมบัติให้ ดวงวิญญาณของคุณแม่ไกร ทำนา เสวยสุขในสุคติสัมปรายภพ บันเทิงปราโมทย์ในเทวสมาคมอุดมสุขนิรันดร์เทอญฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *