รองฯ กต. มจร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนานาชาติ และปาฐกถาพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ณ ธรรมศาลา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ จังหวัดอ่างทอง กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร (lnternational Relation Devision and Dhammaduta College -MCU) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ( Angthong lnternational Meditation Center) จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการปฏิบัติกรรมฐานนานาชาตินี้ มีชาวต่างชาติจำนวน ๗๐ รูป/คน จากหลายประเทศเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน มี สยาดอวิมะละ จากเมียนมาร์ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และนำสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รับหน้าที่เป็นผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทย โดยมีคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ให้การอุปถัมภ์ตลอดโครงการอบรมปฏิบัติกรรมฐาน พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระธนพล วรสีหพโล เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนวัดผล และนายสรวรรษ ปรักกโมดม นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานนานาชาตินี้ด้วยฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *