ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าประชุมในการนี้ด้วย การนี้ มีวาระสำคัญเกี่ยวกับวิทยาลัยพระธรรมทูต เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต พ.ศ… โดยมี ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้ชี้แจงในสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *