อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับอาราธนาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ ELT for the Future : Navigating the Possibilities” ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย หรือ Association of English Teachers in Thailand (Thailand TESOL) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๔๒ ในประเด็นดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษในและนอกชั้นเรียน เพื่อตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอาเซียนและสากล และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสนี้ สมาคมฯ จึงได้อาราธนาพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี มจร เป็นองค์ปาฐก และทราบว่า เป็นครั้งแรกนับแต่มีการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่สมาคมฯ อาราธนาพระสงฆ์เป็นองค์ปาฐก

การนี้ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี เมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นปัจฉาสมณะ ขออนุโมทนาในบุญกิริยางานพัฒนาวิชาการรังสรรค์ภูมิปัญญาในระดับนานาชาติของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการผู้บริหารของสมาคมทุกท่าน และที่สำคัญ ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *