รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมวิชาการนานาชาติ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๑ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุมวิชาการนานาชาติ (lnternational Forum on Dharma and Longevity) และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “ Development of Life Quality Based on the Buddhist Principles” ณ ห้องประชุมวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

การนี้ มี H.E. Ambassador of lndia to Thailand, Mr.Nagesh Singh ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ และเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มี พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติ มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

The lnternational Forum is organized by the North East India Association of Thailand to serve the Government of India’s policy on Buddhism, and funded by the Embassy of India to Thailand in cooperation with Mahachulalongkornrajvidyalaya University through the Dean of Graduate School. พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ พระธนพล วรสีหพโล เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ด้วยฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *