สัมมนาวิชาการนานาชาติ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยพระธรรมทูต

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ วัดจงไถซาน และองค์กรความร่วมมือ จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ มี ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง Dhammaduta Bhikkhus and the Spread of Buddhism จากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Nagesh Singh ปาฐกถาเรื่อง พระธรรมทูตกับความสัมพันธ์อินเดียและไทย ต่อมา พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในนาม พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี อธิการบดี เมตตาบรรยายพิเศษเรื่อง คุณสมบัติสำคัญของพระธรรมทูตกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากนั้น Venerable Dr.Janaka บรรยายเรื่อง พระธรรมทูตพม่ากับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา อดีตและปัจจุบัน ต่อมา มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต Venerable Dr.Ariyaratana from Sri Lanka Venerable Master Jian Qi from Chinese Taipei รศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธวิทยา ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขสิริ ช่วงท้าย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวขอบคุณ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ถ่ายภาพอนุสรณ์ พระมหาภราดร ภูริสฺสโร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และ พระมหาอาศิร วชิรนาโค อาจารย์ประจำสถาบันภาษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดงาน ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *