รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต ทำวัตรสวดมนต์เช้า และเจริญจิตภาวนา ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *