ความเมตตาของพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.


วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “พระธรรมทูตกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี มา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *