รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตทำวัตรสวดมนต์เย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญเมตตาภาวนา ณ บริเวณลานธรรม มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำสวดมนต์บทพิเศษ อาทิ รัตนสูตร กรณียเมตตสูตร โมรปริตร วัฏฏกปริตร อาฏานาฏิยปริตร ธัมมจักกัปวัตนสูตร ขอกัลยาณมิตรทานบดีทุกท่านเจริญการอนุโมทนาในบุญกิริยานี้เทอญฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *