รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำลูกศิษย์พระธรรมทูต บำเพ็ญบุญกิริยาบูรณะกุฏิกรรมฐาน

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยลูกศิษย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ บำเพ็ญบุญกิริยาบูรณะกุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๓ หลัง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *