ความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ จังหวัดนครราชสีมา เมตตารับอาราธนามาเป็นบุญเขตและบรรยายพิเศษเรื่อง “ ๗ สุ คุณสมบัติสำคัญของพระธรรมทูต” แก่พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ บริเวณลานธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา

การนี้ มี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ถวายการปฏิสันถาร ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์ ด้วยความเคารพมา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *