รับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่

มจร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา

และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๑๑ อัตรา
มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ ดังนี้

๑.ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย
      ๑.สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต ๒ อัตรา
      ๒.สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ ๒ อัตรา

๒.ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพ ๑๑ อัตรา ประกอบด้วย
     ๑.นักจัดการงานทั่วไป ๓ อัตรา
     ๒.นักวิชาการศึกษา ๔ อัตรา
     ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา
     ๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา
     ๕. นักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่าง
     ๑. ประกาศ ตำแหน่ง อาจารย์
     ๒. ประกาศ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ