มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์ และ ปฏิบัติการวิชาชีพ

มจร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๙ อัตรา

มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์  ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ ดังนี้

๑.ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา  ประกอบด้วย

(๑) สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต  ๑ อัตรา

(๒) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์  ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพ ๙ อัตรา ประกอบด้วย

(๑) นักจัดการงานทั่วไป ๑ อัตรา

(๒) นักวิชาการศึกษา  ๓  อัตรา

(๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา

(๔) นักวิชาการเวชระเบียน ๑ อัตรา

(๕) นักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา

(๖) พยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่าง

(๑) ประกาศ ตำแหน่ง อาจารย์

(๒) ประกาศ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ

การรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

.