วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่ม กับผู้บริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 6 ธ.ค.  2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเฉพาะกลุ่ม กับผู้บริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และองค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศ เพื่อจัดทำหลักสูตรพระธรรมทูต ได้แก่ 1) หลักสูตรอบรมระยะเวลา 3 เดือน และ 2) หลักสูตรระดับปริญญา หลังจากการประชุมได้มีการถวายมุทิตาแด่พระธรรมทูตในต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในวันที่ 5 ธ.ค. 59 นี้ด้วย

591206 ภาพประชุมกลุ่มหลักสูตรพระธรรมทูตมจรมธ1 591206 ภาพประชุมกลุ่มหลักสูตรพระธรรมทูตมจรมธ2 591206 ภาพประชุมกลุ่มหลักสูตรพระธรรมทูตมจรมธ3 591206 ภาพประชุมกลุ่มหลักสูตรพระธรรมทูตมจรมธ4 591206 ภาพประชุมกลุ่มหลักสูตรพระธรรมทูตมจรมธ7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์