บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 12.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการแสดงมุทิตาแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ผู้บริหารของ มจร พระมหาเถระสายต่างประเทศ และ พระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งในพิธีมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ผู้ทรงคุณวุฒิ และสาธุชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร อยุธยา

591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ1 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ2 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ3 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ4 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ6 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ7 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ8 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ9 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ10 591208 บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จฯและมุทิตาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ911

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต