ประชุมสัมมนาการจัดทำโครงการวิจัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คัมภีร์พุทธศาสตร์ มจร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสัมมนาการจัดทำโครงการวิจัยของวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ1 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ2 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ3 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ4 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ5 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ6 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ7 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ8 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ9 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ10 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ11 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ12 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ13 591222 ภาพประชุมสัมมนาวิจัยสุวรรณภูมิ15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต