มจร เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓

๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการรับรอง พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระภิกษุไปต่างประเทศ ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓ มีพระโสภณวชิราภรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เป็นประธาน ได้ให้โอวาทแนวคิดและทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการฯ และกล่าวเปิดโครงการ ฯ

          สำหรับโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ทำการเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมการอบรม ดังนี้ ภาควิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาควิปัสสนากัมมัฏฐาน ๓๐ วัน ณ ศูนย์พัฒนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ การฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษ การฝึกภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ณ สถานสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและอุปถัมภ์โครงการฯ ระยะเวลา ๓ เดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๖๘, กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๓ ห้อง D๓๐๐ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๘, ๘๔๒๙

600301 มจร เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓ พระพรหมสิทธิ0
600301 มจร เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓ พระพรหมสิทธิ2 600301 มจร เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓ พระพรหมสิทธิ3 600301 มจร เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓ พระพรหมสิทธิ5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาพ :  ลิขิต บุญละคร  วิทยาลัยพระธรรมทูต