พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 10 พ.ค. 60 เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และ ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 จำนวน 112 รูป ปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6 เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือตรงกับวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

 เมื่อเวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  บรรยายพิเศษ ถวายความรู้แด่ ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

เวลา 15.30 น. ร่วมอนุโมทนาบุญถวายสังฆทานผ้าไตรจีวร 120 ไตร และข้าวสาร 5 กระสอบ โดยคุณโยมปรีชา – คุณละเอียด ไหลสงวนงาม พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพถวาย

เวลา 16.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ นำคณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ทำวัตรเย็น ฟังปาฏิโมกข์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถกลางน้ำ มจร

เวลา 19.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา4 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา3 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา1 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา2

พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา6พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา10

พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา9S__9461764

พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา7 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา8 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา13 พระธรรมทูตรุ่นที่ 23 ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต