แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐

ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐

ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูต 30-05-25600001 ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูต 30-05-25600002 ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูต 30-05-25600003 ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูต 30-05-25600004 ประกาศโครงการอบรมพระธรรมทูต 30-05-25600005

โหลด >>> แต่งตั้งคณะกรรมการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต