พระพรหมบัณฑิต บรรยาย “บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ. ๙,ศ.,ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง”บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปี 2560 จำนวน 112 รูป โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่ มจร ถวายการต้อนรับ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 1 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 2 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 3 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 4 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 5 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 6 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 7 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 8 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 9 600527 พระพระหมบัณฑิต บรรยาย พท23 มี รอง กต ต้อนรับ 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต