พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ฝึกนักศึกษาของ University of California Riverside ปฏิบัติธรรม

วันที่ 16 ก.ค. 60: นักศึกษาของ University of California Riverside (UCR) จำนวน 87 คน เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอเนีย โดยมีพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระมหาอุดมเกียรติ รตนธมฺโม พระไพศาล จนฺทธมฺโม พระธนสาร ธนวฑฺฒโก พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 23 ที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ให้การฝึกและนำปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ1 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ2 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ3 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ4 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ5 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ6 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ7 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ8 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ9 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ10 600716 พท 23 พา University of Califonia Riverside ฝึกปฏิบัติ11

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาภราดร ภูริสฺสโร