วิทยาลัยพระธรรมทูต ส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) ณ สนามบิน

เมื่อ 20 ก.ค. 60 เวลา 22.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. และพระมหาภราดร ภูริสฺสโร ช่วยอำนวยความสะดวกและส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประเทศสวีเดน

600720 พมสมานส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ณ สุวรณภูมิ1 600720 พมสมานส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ณ สุวรณภูมิ2 600720 พมสมานส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ณ สุวรณภูมิ3 600720 พมสมานส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ณ สุวรณภูมิ4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต