พระมหาสมาน ชาตวิริโย เสนอบทความ “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus”ณ ฮ่องกง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -11.00 น. พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต นำเสนอบทความ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus” (ภาพลักษณ์ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอริยวินัย : บทบาทของพระธรรมทูตไทย) ณ ห้องประชุมกลุ่มที่ 3 ห้องสัมมนา Conference Room Dorsett Tsuen Wan Hotel

ในโอกาสการสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาเถรวาทมหายานเส้นทางและความสัมพันธ์ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และการฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการได้รับเอกราชของเกาะฮ่องกง และการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2560

600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง2 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง3 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง4 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง5 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง6 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง7 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง8 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง10

Load>> http://odc.mcu.ac.th/?page_id=6738

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *