รอง กต ตรวจเยี่ยม นิสิตคณะพุทธศาสตร์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานฐาน พุทธมณฑล

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ และบรรยายธรรมถวายความรู้ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 1 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 2 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 3 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 4 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 5 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 6 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 7 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 8 601225 1540 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะพุทธ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.