คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

610129 กรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตยุโรป1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหานงค์ สุมงฺคโล