ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24

610215 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พท 24 ปี 61-1 610215 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พท 24 ปี 61-2 610215 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พท 24 ปี 61-3 610215 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พท 24 ปี 61-4 610215 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พท 24 ปี 61-5 610215 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ พท 24 ปี 61-6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต