น้ำปานะ บุญแก้กระหาย ชาววัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น. ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ขออนุโมทนาบุญกับ พระมงคลธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน พร้อมด้วย พุทธบริษัทชาววัดญาณเวศกวัน ในโอกาสทำบุญ ถวายน้ำปานะและอุปถัมภ์ 20,000 บาท เพื่ออุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ปี 61 ซึ่งมีพระผู้เข้าอบรมจำนวน 125 รูป ระยะเวลาอบรม 3 เดือน ตั้งแต่ 3 มี.ค. ถึง 2 มิ.ย. 61

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนในการรับมอบความอุปถัมภ์ในครั้งนี้

ขอให้เจ้าภาพอุปถัมภ์ ประสบความเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-1 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-2 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-3 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-4 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-5 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-6 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-7 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-8 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-9 610308 พระมงคลธีรคุณ วัดญาณเวศกวัน อุปถัมภ์ พท 24-10

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต