รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียสละ สามัคคี ตั้งใจปฏิบัติ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. พระเทพกิตติโมลี, ดร. (ทองสูรย์ สุริยโชโต) เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (ส.ธ.ย.) พระธรรมทูตต้นแบบ บรรยายถวายความรู้แด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 จำนวน 125 รูป ณ ห้องประชุมโซน ดี (เธียเตอร์ ดี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยการอาราธนานิมนต์จากพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ซึ่งพระเทพกิตติโมลีกล่าวว่า “พระธรรมทูตต้องมีความอดทน อดกลั้น และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้คติในการทำงานคือ “เสียสละ สันติธรรม สามัคคี”  ทำให้การดำรงเพศสมณะอยู่ในต่างประเทศในฐานะพระธรรมทูตได้จนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ ถือเป็นสถาบันที่ให้โอกาสให้เราได้แสดงความรู้ความสามารถ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก มจร กระทั่งได้เรียนจบระดับสูงและมาเป็นผู้บริหาร มจร ระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ มหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้ไปต่างประเทศโดยไม่ขัดข้อง และได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศถึงปัจจุบัน จึงไม่เคยลืมมหาวิทยาลัย เมื่อมีโอกาส ก็จะกลับมาช่วยเหลือสถาบันแห่งนี้ตลอดมา เท่าที่กำลังตนมี สิ่งนี้ถือเป็นบุญบารมีจากพระพุทธศาสนาและจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เช่นนี้ จึงขอย้ำให้ว่าที่พระธรรมทูตต้องมีความรู้ อดทน เสียสละ ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่พระธรรมทูตต่อไป”

610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 1 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 2 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 3 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 4

610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 44 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 5 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 6 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 7 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 8 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 9

610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 11 610312 14.30 รอง สหภาพยุโรป แนะพระธรรมทูตให้อดทน 10

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต