กองแผน มจร ร่วมบุญปานะ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

12 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. บุคลากรกองแผนงาน เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสา่ยต่างประเทศ รุ่นที่ 24 จำนวน 125 รูป ณ ห้องประชุมโซนดี (เธียร์เตอร์ ดี ) อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

610312 กองแผนเจ้าภาพปานะพระธรรมทูต 1 610312 กองแผนเจ้าภาพปานะพระธรรมทูต 2

44441926262.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต