พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พาโยมทำบุญภัตตาหารเพล

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ขออนุโมทนาบุญกับ พระครูสถิตปุญญาทร เตชปุญโญ อุปภัมภ์ 3,000 บาท พระมหาดวงอำนาจ สิริมงฺคโล พร้อมด้วยญาติโยมคณะศรัทธา ในโอกาสทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ 22,200 บาท เพื่ออุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ปี 61 ซึ่งมีพระผู้เข้าอบรมจำนวน 125 รูป มีระยะเวลาอบรม 3 เดือน ตั้งแต่ 3 มี.ค. ถึง 2 มิ.ย. 61

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นผู้แทนในการรับมอบความอุปถัมภ์ในครั้งนี้

ขอให้เจ้าภาพอุปถัมภ์ ประสบความเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

610313 เจ้าภาพอุปถัมภ์ พระครูสถิตปุญญาทร พระมหาดวงอำนาจ 1 610313 เจ้าภาพอุปถัมภ์ พระครูสถิตปุญญาทร พระมหาดวงอำนาจ 2

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต