มจร เปิดค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน

วันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการต้นกล้าความดีตามวิธีพอเพียง พร้อมกับให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวถวายรายงานและกล่าวเปิดค่ายอบรมฯ ณ ห้องเธียร์เตอร์ดี (D) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมเปิดโครงการด้วย

โครงการฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในระดับประถมศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 11-12 ปี ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ควบคู่ไปกับการเป็นคนดีมีคุณภาพ รอบรู้ด้วยการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 190 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และสวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 1 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 3 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 4 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 5 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 6 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 7 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 8 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 9 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 10 610322 มจร อบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงยุวทูตความดี 12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต