พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 1 เดือน

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดกิจกรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24

ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 เมษายนนี้ ณ หอประชุมพร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะพระวิปัสสนาจารย์ของ มจร นำโดย พระราชสิทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พระญาณสุนทร นำปฏิบัติและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานของพระธรรมทูต

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

S__12918792-vert

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  /กองวิเทศสัมพันธ์