มจร ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 42/2561 และสมโภชวัดอตัมมยตาราม

ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2561 และพิธีทำบุญสมโภชวัดอตัมมยตาราม ครบ 20 ปี ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิ้นวิลล์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มีพระสงฆ์ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 รูปคน

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมฯ มจร เข้าร่วมประชุม

610621-24 00

610621-24 01

610621-24 02

610621-24 03

610622 รอง กต ประชุมอเมริกา 05

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต