มจร ร่วมประชุม สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 12 ณ สวีเดน

วันที่ 7 – 8 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ในฐานะผู้แทน มจร และเป็นประธานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยพระมหายงยุทธ กนฺตาโป, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ วัดพุทธาราม บูเดน (Wat Buddharam Temple) เมืองบูเด้น (BODEN) ประเทศสวีเดน

610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 1 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 2 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 3 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 4 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 5 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 6 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 7 610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 8

610707-8 พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต พมยงยุทธ ไปร่วมประชุม สธย ยุโรป 9ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต