รองอธิการบดี ประชุมร่างหลักสูตรพระธรรมทูต มจร

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.20 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมร่างหลักสูตรพระธรรมทูต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 ชั้นที่ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 1 610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 2 610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 3 610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 4 610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 5 610717 รอง กต พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต 6 S__184606727

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร