รองอธิการบดี ประชุม“งานวิจัยพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิฯ ” กับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.10 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุม “งานยุทธศาสตร์งานต่างประเทศ”  จากนั้น เป็นประธานการประชุม “งานวิจัยพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิฯ ”  โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 ชั้นที่ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

610717 รอง กต ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หลักสูตรและวิจัยสุวรรณภูมิ 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร