มจร เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายประเทศไทย

วันที่ 22 ก.ค.61 เวลา 20.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  โดยมีพระราชวรเมธี รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร บำเพ็ญกุศลเป็นคืนสุดท้าย โดยมีวิทยาลัยพระธรรมทูต, กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เป็นผู้ประสานงานและเจ้าภาพ ณ วัดกุศลสมาคร 97 ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 1 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 2 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 3 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 4 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 6 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 7 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 8 610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 9

20709610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  10610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  13610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร 11610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร 14610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 5

610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร 16610722 รอง บริหาร รอง กต เจ้าภาพอภิธรรมพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร 15ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร