พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มจร

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เรียนและใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์  และนิสิต มจร ร่วมในพิธีด้วย

610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 1 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 2 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 3 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 4 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 5 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 6 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 7 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 8 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 9 610723 ข่าวพิธีเปิดการศึกษา 61 มจร 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร