คณะสงฆ์มหาวิทยาลัยเวียดนาม เข้าพบ อธิการบดี มจร

วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 14.00 น.  พระธรรมาจารย์ Ven. Le Manh That, ศ.ดร. รองอธิการมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียดนาม พร้อมคณะ เข้าพบ พระพรหมบัณฑิต, ศ., ดร. รก.อธิการบดี มจร พร้อม พระราชปริยัติกวี, ศ.,ดร. ผู้บริหาร มจร ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ช่วยอำนวยความสะดวก

610725 รอง กต อำนวยความสะดวกพระเวียตนามพบอธิการบดี 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต