มจร มอบหมายส่วนล่วงหน้า เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลาว

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 6.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ประธานกรรมการ  กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ได้มอบหมายให้ คณะทำงานส่วนล่วงหน้า โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร  เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น จากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว และจัดตั้งโรงทาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ส.ค. ศกนี้

610802 รอง กต มอบหมายส่วนล่วงหน้าช่วยน้ำท่วมลาว 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาโกศล มาดี