คณะฯ มจร ไทย บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลาว

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ประธานกรรมการ  กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ได้มอบหมายให้ คณะทำงานส่วนล่วงหน้า โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร  เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

 เวลา 11.01 น.คณะทำงานส่วนล่วงหน้า มจร ฯ ลำเลียงของบริจาคชุดแรกจากแขวงอัตปือ เดินทางถึงเมืองสนามไชแล้ว โดยตั้งจุดโรงทานที่ วัดมิตรสัมพันธ์ เมืองสนามไช แขวงอัตปือ สปป.ลาว

เวลา 16.30 น. คณะทำงานส่วนหน้า มจร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะแม่ครัว นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้แก่ผู้ประสบภัยอัตตะปือ ณ ศูนย์ผู้ประสบภัยโรงเรียนบ้านมิตรสัมพันธ์ สนามไช

เวลา 17.00 น. คณะทำงานส่วนหน้า มจร ประชุมร่วมกับคณะเจ้าเมือง เพื่อวางแผนงานในการจัดสรรสิ่งของในการแจกจ่ายแก้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 1 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 2 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 3 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 4 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 5 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 6 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 7 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 8 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 9 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 10 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 11 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 12 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 13 610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 14

610803 ส่วนล่วงหน้า มจร ช่วยน้ำท่วมลาว 15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ