รอง กต มจร ถวายสักการะพระเทพเมธี โอกาสรับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ

วันที่ 5 ส.ค. 2561 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผจล.วัดอรุณราชวราราม นำบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าถวายมุทิตาสักการะ และถวายหนังสือประวัติพระเทพเมธีโดยสังเขป ที่จัดพิมพ์ถวาย พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 ผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในโอกาสได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ คณะ 1 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 2 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 3 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 4 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 5 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 6 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 7 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 8 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 9 610805 รอง กต สักการะพระเทพเมธี รับตั้งเจ้าอาวาสวัดอรุณ 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร